x 

Košík je prázdný

Doporučujeme

Všeobecné obchodní podmínky služeb vedení účetnictví a účetního poradenství
VOPU

Základní ustanovení

 1. Smlouva o poskytování služeb

Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb vedení účetnictví a účetního poradenství (dále jen „VOPU“) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o vedení účetnictví a účetním poradenství (dále jen „Smlouva“) a práva a povinnosti ze smluvního vztahu vyplývající.

 1. Právní předpisy

Smlouva se řídí platnými předpisy právního řádu České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Smluvní strany

 2. Poskytovatel služeb – Poradce

Poskytovatelem služby je společnost Akontado, s.r.o., IČ 028 28 936, DIČ CZ02828936, se sídlem U Výstaviště 763/15, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 224146 zastoupení jednateli Bc. Petrem Jelínkem a Ing. Lucií Jelínkovou Hniličkovou jako poskytovatel služby, dále jen „Poradce“.

 1. Objednatel služby

Objednatelem služby (dále jen „Objednatel“) je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec výkonu své podnikatelské činnosti nebo svobodného podnikání nebo mimo rámec výkonu svého povolání jako zástupce subjektu provozujícího podnikatelskou činnost uzavírá smlouvu s Poradcem nebo s ním jakkoliv jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při výkonu svého povolání jako zástupce subjektu provozujícího podnikatelskou činnost, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOPU rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Objednatel v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOPU pro podnikatele.

Objednatel je identifikován údaji uvedenými v poptávce Objednavatele nebo nabídce Poradce. Identifikačními údaji Objednavatele nezbytnými pro uzavření Smlouvy jsou:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma Objednatele,

 • rodné číslo nebo identifikační číslo Objednatele,

 • jméno a příjmení osoby jednající za Objednatele.

 1. Smluvní strany ve společném jednání

Objednatel a poradce společně dále jen „Smluvní strany“.

 1. Uzavření smlouvy

Smlouva se považuje za uzavřenou přijetím závazné nabídky na poskytování služeb předložené Poradcem ze strany Objednatele.

Závaznou nabídkou se pro potřeby VOPU rozumí jakákoliv nabídka vystavená Poradcem, není-li v jejím obsahu nebo průvodní korespondenci výslovně uvedeno, že se jedná o nezávaznou nabídku nebo nabídku podmíněnou doplněním dalších podkladů nebo informací.

Přijetím závazné nabídky se rozumí stvrzení přijaté závazné nabídky předložené Poradcem podpisem oprávněnou osobou za Objednatele nebo zaplacením ceny v závazné nabídce uvedené v době platnosti předložené nabídky.

Přijetím závazné nabídky na poskytování služeb předložené Poradcem ze strany Objednatele vyjadřuje Objednatel bezvýhradný souhlas s jejím obsahem. Na jakékoliv připomínky a/nebo požadavky na změnu nebo změny v podmínkách smluvního vztahu stanovených předloženou závaznou nabídkou na poskytování služeb předložené Poradcem sdělené po přijetí závazné nabídky nebude brán za podmínek stanovených závaznou nabídkou předloženou Poradcem zřetel.

Předložením závazné nabídky na poskytování služeb předložené Poradcem vyjadřuje Poradce, že si je vědom všech skutečných souvisejících s podmínkami předkládané závazné nabídky a že mu byly sděleny všechny informace a předloženy všechny podklady potřebné pro předložení závazné nabídky. Toto ustanovení neplatí v případě, kdy nebyly ze strany Objednatele poskytnuty správné údaje nebo byly poskytnuty zavádějící údaje.

Datem uzavření smlouvy se rozumí den, měsíc a rok, kdy byla Smlouva uzavřena.

Předmět Smlouvy

 1. Rozsah činností, které jsou předmětem smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poradce poskytovat služby stanovené výčtem uvedeným v závazné nabídce na poskytování služeb předložené Poradcem a přijaté Objednatelem.

 1. Obsahová náplň předmětu smlouvy a povinnosti poradce

 2. Účetní poradenství:

 • informovat o povinnostech účetní jednotky (objednatele), vyplývajících z příslušných předpisů tak, aby účetnictví bylo úplné, průkazné a správné;

 • v případě požadavku objednatele zpracovat ve spolupráci s ním interní směrnice, účetní rozvrh, odpisový plán, způsob oceňování majetku a zásob, zásady inventarizací.

 1. Vedení daňové evidence pro účely daní z příjmů dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:

 • vést evidenci pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů na základě dokladů dodaných objednatelem. Tato evidence obsahuje údaje o:

 • příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,

 • majetku a dluzích;

 • vést souhrn dat daňové evidence;

 • sestavit soupis skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů k poslednímu dni zdaňovacího období na základě podkladů dodaných objednatelem.

 1. Vedení účetnictví dle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví:

 • vést účetní knihy na základě dokladů dodaných objednatelem:

 • účetní deník,

 • hlavní účetní knihu;

 • provádět zápisy do účetních knih;

 • poskytovat informace o hospodaření na vyžádání objednatele;

 • zpracovat roční účetní závěrku;

 • provést roční inventarizaci účtů;

 • vždy ke konci účetního období poskytovat rozvahu, výkaz zisků a ztrát (výsledovku) a stavy saldokont.

 1. Zpracování mezd :

na základě podkladů dodaných objednatelem:

 • pro počet zaměstnanců uvedený v závazné nabídce na poskytování služeb předložené Poradcem a přijaté Objednatelem;

 • zpracovávat mzdy k výplatám;

 • vést mzdové listy;

 • zpracovávat a odevzdávat výkazy sociálního pojištění a zdravotního pojištění;

 • zpracovávat podklady pro výplatu mezd a předávat je objednateli do 15. kalendářního dne v měsíci;

 • vystavovat potvrzení o zdanitelných příjmech;

 • vystavovat potvrzení o výdělku pro účely zaměstnanců (peněžní ústavy, soudy, apod.);

 • zajišťovat přihlášky a odhlášky pracovníků k pojištění;

 • zajišťovat výpočet zákonného pojištění organizace;

 • evidovat čerpání dovolené;

 • určovat nároky pracovníků z pracovního poměru;

 • vést evidenční listy důchodového zabezpečení;

 • provádět předstihové řízení;

 • vyřizovat žádosti o důchod;

 • provádět roční zúčtování daně;

 • vystavovat potvrzení o délce zaměstnání;

 • vést předepsanou evidenci pracovní neschopnosti;

 • vypracovat roční hlášení o vyúčtování daně.

 1. Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty:

 • vést záznamovou povinnost vztahující se k závazkům objednatele jako poplatníka daně z přidané hodnoty s frekvencí zdaňovacího období stanoveného příslušným právním nebo úředním předpisem;

 • zpracovávat přiznání k dani z přidané hodnoty a příslušná hlášení v termínu a metodice platné pro dané období na základě dokladů a údajů dodaných objednatelem.

 1. Zpracování přiznání k ostatním daním/vedení agendy a přiznání k dani silniční:

 • zpracovávat daňová přiznání k ostatním daním jejichž je objednatel poplatníkem a jež jsou součástí závazné nabídky na poskytování služeb předložené Poradcem a přijaté Objednatelem a vést příslušné evidence potřebné pro sestavení těchto daňových přiznání.

 • zpracovávat agendu k dani silniční v souladu se zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční včetně výpočtu záloh a včasného upozornění na jejich splatnost v počtu do 3 vozidel za rok.

 1. Zpracování statistických výkazů:

 • zpracovávat statistické výkazy dle aktuálních potřeb objednatele.

 1. Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů :

 • zpracovat daňové přiznání k dani z příjmů v termínech daných legislativou včetně všech příslušných příloh a dodatků.

Povinnosti smluvních stran

 1. Závazky Poradce

   1. Poradce je povinen udržovat příslušná oprávnění vyžadovaná zákonem nebo jiným předpisem k výkonu podnikatelské činnosti platná a účinná po celou dobu platnosti smlouvy a oznámit Objednateli skutečnosti, které by bránily jeho plnění Předmětu Smlouvy.

   2. Poradce plní Předmět Smlouvy v souladu se zájmy Objednatele a podle jeho pokynů, které zná nebo musí znát.

   3. Poradce je povinen poskytnout Objednateli podporu a poradenství nezbytné pro plnění jeho povinností dle Smlouvy, a to i, je-li to pro plnění Předmětu Smlouvy potřebné a účelné, formou zpracování názorné a jednoznačné dokumentace pro potřeby Objednatele.

   4. Poradce je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění Předmětu Smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.

   5. Od pokynů Objednatele se může Poradce odchýlit, jen je-li to naléhavě nutné a hrozí-li ztráty z prodlení.

   6. Poradce je povinen postupovat při zařizování věci s odbornou péčí a chránit zájmy Objednatele.

   7. Poradce je povinen vrátit písemnosti, které převzal od Objednatele při vyřizování jeho záležitostí, nejdéle v termínu do 120 kalendářních dnů ode dne zpracování přiznání k dani z příjmů nebo konci kalendářního roku, za který je Předmět smlouvy plněn, podle toho, co nastane déle.

   8. Poradce se zavazuje průběžně informovat Objednatele o průběhu plnění Předmětu Smlouvy a to zpravidla ústní formou při osobních jednáních nebo telefonicky, pokud z povahy a závažnosti nevplývá, že je nezbytná písemná forma vzájemného kontaktu.

   9. Poradce je povinen zachovat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech bez ohledu na dobu trvání Smlouvy, není-li právním předpisem, orgány státní správy či orgány činnými v trestním řízení této povinnosti zbaven.

   10. Poradce je zbaven odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s plněním Předmětu Smlouvy v případech, kdy předané účetní a jiné doklady byly nesprávné, neúplné nebo opožděně předané a to až do doby odstranění nedostatků. V těchto případech přechází odpovědnost na Objednatele.

   11. Objednatel je oprávněn libovolně avšak v rozumné míře kontrolovat plnění Předmětu Smlouvy. Je-li ke kontrole plnění předmětu smlouvy nezbytný osobní kontakt mezi Objednatelem a Poradcem, je Objednatel povinen Poradce prokazatelně požádat o schůzku. Poradce je povinen Objednateli vyhovět nejdéle do 5 pracovních dní od doručení žádosti, nebrání-li splnění této povinnosti okolnosti, které není možné ani jednou ze stran v rozumné míře ovlivnit. Jestliže je Předmět Smlouvy plněn v rozporu s platnými normami či Poradce plní Předmět Smlouvy v rozporu se svými povinnosti, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže Poradce v přiměřené lhůtě zjištěné závady neodstranil.

   12. Termíny plnění dle Předmětu Smlouvy:

- zpracování výstupů pro přiznání k dani z přidané hodnoty do 24. pracovního dne měsíce následujícího měsíci nebo čtvrtletí, za který je účetní agenda zpracovávána;

- mzdové výstupy do 7. pracovních dní měsíce následujícího měsíci, za který je mzdová agenda zpracovávána;

- dále pak v souladu s příslušnými zákonnými předpisy a vyhláškami.

   1. Předávané výstupní sestavy:

 • výstupy pro platbu daně z přidané hodnoty s frekvencí zdaňovacího období stanoveného příslušným právním nebo úředním předpisem;

 • měsíčně mzdové lístky zaměstnanců;

 • podklady pro platbu povinných odvodů a daní za zpracovávané období.

   1. Předávané roční výstupní sestavy:

- účetní závěrka dle § 18, zákona 563/1991 Sb., o účetnictví nebo daňová evidence pro účely daní z příjmů dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;

- stav pohledávek;

- stav závazků;

- výstupy pro daň z příjmu.

   1. Poradce při jednotlivých úkonech jedná a vystupuje osobně nebo v pověřeném zastoupení. Pověřené zastoupení nezbavuje Poradce odpovědnosti za správnost plnění předmětu této smlouvy a za případné škody z tohoto zastoupení vyplývající.

   2. Poradce se osobně nebo v pověřeném zastoupení účastní a poskytuje odbornou pomoc při kontrolách placení daní a pojistného odváděných prostřednictvím finančního úřadu, České správy sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovny nebo jiným státem pověřeným subjektem není-li s objednatelem v individuálních případech dohodnuto jinak. Pro osobní zastoupení při kontrolách dle tohoto bodu se uplatní ceník služeb uvedený v závazné nabídce na poskytování služeb předložené Poradcem a přijaté Objednatelem se zohledněním bezplatných zastoupení v rámci paušální platby;

   3. Poradce je oprávněn zastupovat Objednatele v rozsahu udělené plné moci.

   4. Poradce je oprávněn využívat přístupové údaje do datové schránky Objednatele zajištěné nebo poskytnuté Objednatelm jen a výhradně za účelem plnění Předmětu Smlouvy, a to zejména za účelem ověřování úředních podání. Poradce není oprávně přebírat nebo zpracovávat korespondenci došlou do datové schránky nad rámec oprávnění daných plněním Předmětu Smlouvy.

 1. Povinnosti Objednatele

 2. Předávat do 10. pracovního dne měsíce následujícího období, za které je plněn Předmět Smlouvy originály/kopie/elektronické kopie následujících dokladů v členění:

 • přijaté faktury;

 • vydané faktury;

 • bankovní výpisy v úplné řadě dle jednotlivých bank, a to i datovou větou určenou pro elektronické zpracování dat, umožňuje-li takovou konverzi dat technická platforma bankovního ústavu Objednatele;

 • pokladní příjmové doklady;

 • pokladní výdajové doklady;

 • interní účetní doklady.

 1. Je-li součástí Předmětu Smlouvy vedení mzdového účetnictví, předávat originály / kopie / elektronické kopie mzdových podkladů potřebných pro zpracování mezd do 5. pracovního dne každého měsíce následujícího období, za který jsou mzdy zpracovávány v členění:

 • mzdové podklady;

 • cestovní příkazy.

 1. Je-li součástí Předmětu Smlouvy vedení mzdového účetnictví, předávat neprodleně originály/kopie/elektronické kopie dokladů v členění:

 • informace o nástupu do zaměstnání/ukončení pracovního poměru;

 • oznámení pracovní neschopnosti.

 1. Objednatel je povinen zabezpečit kontrolu věcné a formální správnosti účetních dokladů z hlediska Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zajistit uvedení popisu obsahu účetního případu.

 2. Objednatel odpovídá za vyloučení duplicity předávaných dokladů.

 3. Objednatel je povinen předat včas poradci pravdivé informace, jež jsou nezbytné k plnění předmětu smlouvy.

 4. Objednatel je povinen poskytovat včas součinnost potřebnou pro plnění předmětu této smlouvy.

 5. Objednatel poskytne Poradci plnou moc pro zastupování před úřady státní správy a jinými správními orgány v rozsahu služeb stanoveném Smlouvou.

 6. Má-li Objednatel zřízenu datovou schránku, je Objednatel za účelem ověřování úředních podání, které jsou Předmětem Smlouvy, povinen zajistit Poradci samostatný přístup do této datové schránky. Poradce neodpovídá za obsah datové schránky Objednatele a jeho zpracování nad rámec Předmětu Smlouvy.

Cenové ujednání

 1. Za plnění Předmětu smlouvy je sjednána odměna Poradce ve výši uvedené v závazné nabídce na poskytování služeb předložené Poradcem a přijaté Objednatelem.

Tato odměna nebude navýšena o daň z přidané hodnoty. Poradce není plátcem daně z přidané hodnoty.

V této finanční odměně jsou zahrnuty všechny běžné režijní náklady poradce, zejména náhrady administrativní práce, poplatky spojům, využívání osobního vozidla, výpočetní techniky, software, informačních databází, náklady na odbornou literaturu a školení, pojištění, apod.

Tato odměna nezahrnuje případné ekonomické poradenství, které není předmětem této smlouvy.

 1. Za služby nezahrnuté v rozsahu služeb uvedeném v závazné nabídce na poskytování služeb předložené Poradcem a přijaté Objednatelem je účtována odměna individuálně dle ceníku uvedeného tamtéž.

Příslušná odměna nebude navýšena o daň z přidané hodnoty dle příslušné sazby. Poradce není plátcem daně z přidané hodnoty.

 1. Za služby neuvedené v závazné nabídce na poskytování služeb předložené Poradcem a přijaté Objednatelem bude odměna sjednána individuálně na základě samostatné objednávky.

 2. Neodpovídá-li skutečný objem plnění ze Smlouvy informacím, na základě kterých byla předložena závazná nabídka na poskytování služeb předložená Poradcem a přijatá Objednatelem jako návrh na uzavření smlouvy dle § 1731 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má dotčená strana v souladu s § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě.

 3. Sjednaná odměna je vždy splatná na základě faktury - daňového dokladu, který bude obsahovat veškeré náležitosti v souladu s ustanoveními § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení. Splatností se rozumí den připsání finančních prostředků na účet poradce.

 4. Smluvní strany se dohodly, že výše přírůstku spotřebitelských cen (index inflace), vyhlášená ČSÚ za uplynulý rok, může být použita pro úpravu cen pro běžný rok.

Sankce, penále a pokuty

 1. Při nedodržení termínu splatných závazků dle Smlouvy sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Společná ustanovení

 1. Objednatel pro pracovní styk s poradcem určuje osobu uvedenou v závazné nabídce na poskytování služeb předložené Poradcem a přijaté Objednatelem, která je oprávněna jednat s Poradcem jménem Objednatele, není-li Objednavatelem výslovně písemně stanoveno jinak.

 2. Smluvní strany se dohodly, že vzájemný pracovní styk bude uskutečňován dle potřeby. Smluvní strany jsou si povinny vyhovět v případě prokazatelné žádosti o schůzku nejdéle do 5 pracovních dní od doručení žádosti, nebrání-li splnění této povinnosti okolnosti, které není možné ani jednou ze stran v rozumné míře ovlivnit.

 3. Má-li Objednatel zřízenu datovou schránku, zřídí Poradci samostatný přístup do své datové schránky. Poradce se zavazuje využívat přístupových údajů do datové schránky výhradně za účelem ověřování elektronických podání v souvislosti s plněním dle této smlouvy. Poradce není oprávněn, není-li k tomu výslovně písemně pověřen objednatelem, využívat přístupu do datové schránky pro vedení korespondence. Objednatel poskytnutím přístupových údajů ke své datové schránce poradci nepřevádí odpovědnost za její obsah a kontrolu jejího obsahu na poradce.

 4. Tato smlouva se uzavírá s účinností ke dni uvedenému v závazné nabídce na poskytování služeb předložené Poradcem a přijaté Objednatelem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, která počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.

 5. Poradce je oprávněn odstoupit od Smlouvy, dojde-li k narušení důvěry mezi ním a Objednatelem. Poradce je povinen do 15 dnů ode dne, kdy oznámil Objednateli odstoupení od Smlouvy, učinit všechny neodkladné úkony, pokud Objednatel neučinil již jiná opatření.

 6. Poradce má ke krytí rizik spojených s výkonem činnosti uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti účetních číslo 0018310559 u pojistitele Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 63998530. Poradce se zavazuje udržovat pojistné krytí platné a nepřerušované po celou dobu účinnosti této smlouvy.

Závěrečná ustanovení.

 1. Smlouvu tvoří závazná nabídka na poskytování služeb předložená Poradcem a přijatá Objednatelem a tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb vedení účetnictví a účetního poradenství VOPU.

 2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými odpovědnými osobami.

 3. Ostatní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí zejména zákonem o Obchodních korporacích a Občanským zákoníkem v aktuálním znění.

 4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím přijetím přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Autentičnost Smlouvy potvrzují Smluvní strany jejím přijetím.

 5. Objednatel přijetím nabídky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOPU a všemi podmínkami uvedenými v předložené nabídce, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

 6. Kopie VOPU je nedílnou součástí nabídky předložené Poradcem.

 7. Koupí služeb Poradce nevznikají Objednateli žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Poradce nebo smluvních partnerů Poradce, jež jsou součástí plnění Smlouvy. Toto ustanovení neplatí pouze v případě, je-li písemnou formou ujednáno mezi Poradcem a objednatelem jinak.

Platnost VOPU

TytoVšeobecné obchodní podmínky služeb vedení účetnictví a účetního poradenství VOPU jsou platné s účinnností od 1. prosince 2016 po dobu trvání smluvního vztahu na základě závazné nabídky na poskytování služeb předložené Poradcem a přijaté Objednatelem

Vše o nákupu

- Obchodní podmínky
- Odstoupení od smlouvy
- Možnosti platby
- Slevy

Kontaktní údaje

Telefon: +420 775 213 463
Email: eshop(at)akontado.cz
facebook.com/akontado

twitter.com/akontado